ANKET

Gemlik'in En Acil Sorunu Nedir ?

Alt Yapı

Güvenlik

İşsizlik

Deprem

Çevre Kirliliği

Göç

Ulaşım

Çarpık Kentleşme

   

E-POSTA LİSTESİ

Faaliyetlerimiz konusunda bilgi almak için lütfen mail adresinizi kaydediniz.
Adınız Soyadınız
E-posta adresiniz

 

 

 

 Ara  

İhracat

NOT: LİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER  İÇİN ABC  MENŞE ŞAHADETNAMESİ BELGESİ DÜZENLENİR.A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER İÇİN İHRAÇ KONUSU EŞYA İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNÜ VE AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU  (AKÇT) LİSTESİNDE YERALAN BİR EŞYA OLMASI HALİNDE BU ÜLKELER İÇİN A.TR DOLAŞIM BELGESİ YERİNE EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI DÜZENLENİR.

 İLGİLİ DOKÜMANLAR

TAHHÜTNAME ve DİLEKÇELER

 ATR Taahhütnamesi (Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılır)
 EUR.1 Taahhütnamesi (EFTA ve Serbes Ticaret Anlaşması Olan Ülkelere Kullanılır)
 EUR.1 Taahhütnamesi Tarım İçin (AB Ülkelerinde Kullanılır)
 Menşe ve Form A(3. Dünya ülkeleri ve GSP ülkelerine kullanılır)
 Sonradan Verilmiş Dilekçesi (ATR ve EUR.1 Düzenlenmeden Çıkışlarda Kullanılır)
İkinci Nüsha ( Duplicated) Dilekçesi

 A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (16 Mayıs 2011) 
İhracatçının Yol Haritası

 Gümrük Genel Tebliği (Seri No : 70)
 İhracat  Kayıt Formu

ODAMIZCA TASDİK EDİLEN BELGELER
A) A-TR
B) MENŞE ŞEHADETNAMESİ
C) GSP'YE GÖRE MENŞE ŞEHADETNAMESİ (Form A)
D) EUR.1 , EUR-MED
Eğer kotaya tabi olan mallar İhracatçı Birliklerinin çalışma kapsamındaki mallar ise sözkonusu Birlikler, diğer durumda ise Odalar yetkili onay mercii durumundadırlar.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ
Avrupa Birliği'ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım'da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir. 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:
 
Federal Almanya Cumhuriyeti ,
Fransa Cumhuriyeti , 
İtalya Cumhuriyeti, 
Belçika Krallığı ,
Lüksemburg Büyük Dükalığı ,
Hollanda Krallığı , 
Danimarka Krallığı ,
İrlanda Cumhuriyeti,
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ,
Yunanistan Cumhuriyeti ,
Portekiz Cumhuriyeti ,
İspanya Krallığı , 
Avusturya Cumhuriyeti , 
Finlandiya Cumhuriyeti ,
İsveç Krallığı ,
Polonya Cumhuriyeti ,
Macaristan Cumhuriyeti ,
Çek Cumhuriyeti ,
Slovak Cumhuriyeti ,
Slovenya Cumhuriyeti ,
Malta Cumhuriyeti ,
Estonya Cumhuriyeti ,
Letonya Cumhuriyeti ,
Litvanya Cumhuriyeti ,
Kıbrıs Cumhuriyeti .
 
A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve Topluluk ' ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk' ta ithal işlemleri tamamlanmış , gerekli gümrük vergisi , eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş , bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.
 
Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında A.TR Dolaşım Belgesi formları  adedi 6 TL mukabilinde ihracatçı GTSO üyelerine diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.
 
İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay işlemi Gemlik Ticaret ve Saniyi Odası tarafından  yapılır.
 
ABC MENŞE ŞAHADETNAMESİ
Menşe Şahadetnamesi A,B ve C sayfaları olmak üzere 3 sayfalık belgedir. Bu üç sayfalık belge boş haliyle adedi 5 TL mukabilinde ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.
A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesini dolduran ve C nüshasını imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onay işlemleri Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılır.
 
EUR-1 DOLAŞIM SERTİFİKASI
Türkiye' nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

İsrail Devleti ,
Makedonya Cumhuriyeti,
Hırvatistan Cumhuriyeti,
Bosna Hersek,
Filistin Kurtuluş Örgütü,
Tunus,
Fas,
Suriye Arap Cumhuriyeti,
Mısır Arap Cumhuriyeti,
Arnavutluk Cumhuriyeti,
Gürcistan.
Karadağ
Sırbistan
Ürdün
Şili.EFTA:

İsviçre Konfederasyonu,

Norveç Krallığı ,

 İzlanda Cumhuriyeti ,

Lichtenstein Prensliği,

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir:

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, son sayfası Başvuru Formu olmak üzere adedi 6 TL mukabilinde ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tesbitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay Oda'da yapılır.
 
FORM A ( ÖZEL MENŞE ŞHADETNAMESİ)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.
Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır;
Rusya Federasyonu,
Japonya,
Kanada,
Avusturalya,Yeni Zelanda,
Beyaz Rusya ,
Ukrayna , 
Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi formları adedi 5 TL mukabilinde ihracatçı GTSO üyelerine diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.
Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onay tasdiki Oda'da yapılır.
 
ARAP BOYKOT LİSTESİ İLE İLGİLİ İŞLER
Aşağıda sayılan Arap ülkelerine yönelik ihracatlarda ihracatçının Arap Boykot Listesinde yer almadığına dair onay yapılır. Bu onay ABC Menşe Şahadetnamesinin, ihracat faturasının üzerine yapılabildiği gibi , ilgililerin dikkatine hitaben yazı halinde de düzenlenmektedir.
Boykot Onayı Yapılan Ülkeler:
Suudi Arabistan Krallığı, Libya Arap Cumhuriyeti , Kuveyt Devleti , Birleşik Arap Emirlikleri , Bahreyn, Yemen Cumhuriyeti , Sudan Demokratik Cumhuriyeti , Katar Sultanlığı , Oman Sultanlığı.

 Copyright © 2008 - Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Sitenin içeriği GTSO tarafından hazırlanmaktadır.Kaynak gösterilmeden içeriklerin kullanılması yasaktır.